บริษัท โฟล์คไรซ์ จำกัด (กิจการเพื่อสังคม) เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2014 จากความห่วงใยต่อวิกฤติขาดแคลนเกษตรกร ความเพียงพอและความปลอดภัยด้านอาหารกับสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากรโลก เช่น วิกฤติการด้านโภชนาการอาหาร วิกฤติโรคภัยที่เกิดจากการกินอาหารปนเปื้อนหรือขาดโภชนาการ วิกฤติความยากจนของเกษตรกรที่นำไปสู่ประสิทธิภาพที่ลดลงของการผลิตอาหาร  เป็นต้น

        “โอกาส” ท่ามกลาง “วิกฤติ” ที่สังคมไทยและโลกกำลังเผชิญอยู่นี้ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาอย่างเข้าใจรากเหง้าที่สำคัญในการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

        ปี 2016 บริษัทมีนโยบายเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย โดยพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อความมั่นคงทางอาหารออนไลน์(Website,Mobile application) และเชิญชวนเกษตรกรผู้ผลิตแบบเกษตรกรรมยั่งยืนมาสมัครใช้แพลตฟอร์ม พร้อมกับส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้าอินทรีย์และบริการฟาร์มสเตย์ ซึ่งโฟล์คไรซ์แพลตฟอร์มเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้บริโภคและผู้ผลิตให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในสังคมออนไลน์

วิสัยทัศน์
        องค์กรเพื่อความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะเกษตรกร

พันธกิจ
        1. สร้างแพลตฟอร์มเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
        2. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์
        1. สร้างช่องทางการเข้าถึงความมั่นคงทางอาหาร
                1.1 ความพอเพียง (Availability) ของปริมาณอาหาร ที่อาจได้มาจากการผลิตภายในประเทศ หรือการนำเข้ารวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร
1.2 การเข้าถึง (Access) ทรัพยากรที่พอเพียงของบุคคลเพื่อได้มาซึ่งอาหารที่เหมาะสมและมี โภชนาการ ทรัพยากรดังกล่าวหมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะกำหนดควบคุมกลุ่มสินค้าหนึ่งๆ ได้ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู่ (รวมถึงสิทธิ ตามประเพณีเช่น การเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน)
1.3 การใช้ประโยชน์ (Utilization) ด้านอาหาร ผ่านอาหารที่เพียงพอ น้ำสะอาดและการรักษา สุขภาพและสุขอนามัยเพื่อที่จะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ ซึ่งความต้องการทาง กายภาพทั้งหมดได้รับการตอบสนอง โดยนัยยะนี้ความมั่นคงทางอาหาร จึงสัมพันธ์กับปัจจัยนำเข้าที่ ไม่ใช่อาหารด้วย
1.4 เสถียรภาพ (Stability) ทางอาหารที่ประชาชน ครัวเรือนและบุคคลจะต้องเข้าถึงอาหารที่ เพียงพอตลอดเวลา ไม่ต้องเสี่ยงกับการไม่สามารถเข้าถึงอาหารอันเป็นผลมาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตามวงจร เช่น ภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล ซึ่งในความหมายนี้ความมั่นคงทางอาหาร ครอบคลุมถึงมิติความพอเพียงและการเข้าถึงอาหารด้วย
        2. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นความสำคัญของขบวนการเกษตรกรรุ่นใหม่

        โดยวัตถุประสงค์นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ดังนี้
ผลลัพธ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
       
การที่ประชากรเพิ่มจำนวนขึ้นแต่จำนวนของเกษตรกรลดลง ทั้งยังมีแนวโน้มที่มุ่งปลูกและผลิตเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมตามความต้องการของตลาด ผู้บริโภคเลือกกินเลือกใช้แต่สินค้ากระแสหลัก ทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรดีๆลดลง และอาหารดีๆ ก็ลดจำนวนลงตามไปด้วย เมื่อไหร่ที่ไม่มีคนปลูก พันธุกรรมพืชที่เคยมีในอดีตย่อมหายไปด้วย อาจจะไม่หายไปทันทีแต่จะค่อยหายไปทีละช้าๆ สุดท้ายทั้งหมดก็จะหายไปในที่สุด ความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาคิดและวิเคราะห์ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการต่อยอดและคิดเพื่อให้พันธุกรรมพืชที่ค่อยๆหายไปเหล่านั้นคงอยู่ต่อไป ซึ่งจะกลายเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์เราได้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์ในสิ่งที่เรามีแล้วนำมากลับมาสร้างเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคต โดยที่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งเพิ่มเติม เพียงแต่เราต้องเอาสิ่งที่มีอยู่นั้นมาปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความมั่นคงยั่งยืนต่อไป

image5

ผลลัพธ์ด้านการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
        Folkrice ltd. เห็นถึงความสำคัญด้านการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นมาเพื่อรองรับฐานข้อมูลของเกษตรกรรายย่อยและสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่น โดยเน้นเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นตลาดสินค้าออร์แกร์นิกออนไลน์ นำไปสู่การกระจายรายได้และเพื่อให้เกิดความหลากหลายด้านสินค้าและบริการเป็นการตอบโจทย์ให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตให้มีทางเลือกที่หลากหลาย
        นอกจากนั้นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเกิดขึ้นได้โดยผ่านช่องทางหนึ่งที่เรียกว่าระบบดิจิทัล คือไม่ต้องผ่านการกระจายอำนาจของกระบวนการภาครัฐ แต่ปรับมาใช้ระบบการกระจายผ่านแพลตฟรอ์มดิจิทัลที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยที่เราไม่ต้องไปกดราคาในการซื้อสินค้า เงินก็ถูกกระจายลงสู่ภาคเกษตรกรอย่างทั่วถึงและหากเกษตรกรมีกำไรจะสามารถผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าของตนเองเพื่อสร้างฐานผู้บริโภคให้กับตัวเกษตรกรเองด้วยในที่สุด

image4

ผลลัพธ์ด้านระบบการค้าที่เป็นธรรม
        Folkrice platform เป็นช่องทางที่ให้เกษตรกรเข้ามาวางขายสินค้าของตัวเอง เป็นแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นที่เกษตรกรสามารถเข้ามาลงทะเบียน เข้ามาวางขายสินค้าและจัดโปรโมชั่นของตนเองได้ ซึ่ง Folkrice platform จะเป็นระบบตรวจและควบคุมทั้งมาตรฐานของสินค้าและบริการรวมไปถึงตัวเกษตรกรเพราะเกษตรกรที่เข้ามาใน Folkrice platform นั้น ต้องเป็นเกษตรกรที่มีวิสัยทัศน์(vision) และผลิตตามแนวเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ Folkrice ltd. ดังปรัชญาโฟล์คไรซ์ “Eat to live” คือ การส่งเสริมให้ “บริโภคเพื่อความยั่งยืน”

image6

ปรัชญาโฟล์คไรซ์

        Eat to live : การบริโภคเพื่อความยั่งยืน

        มนุษย์มีความต้องการ 5 ระดับ ซึ่งการได้มาซึ่งความต้องการทุกๆระดับมีการบริโภคเป็นกลไกขับเคลื่อน ดังนั้นโจทย์ของเราคือ จะทำอย่างไรให้ทุกๆความต้องการที่มีการบริโภคเป็นกลไกไม่ส่งผลทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อง และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ด้วยกันเอง ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการบริโภคเพื่อความยั่งยืน(Eat to live) เพื่อร่วมกันจัดการทรัพยากรกรอย่างยั่งยืน

แนวคิด Open Brand
        คือกระบวนการสร้างแบรนด์แบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(open brand) โดยร่วมกันกำหนดคุณค่าความหมายและกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ดังนี้

  1. กำหนดคุณค่า ความหมายร่วมกัน
  2. ออกแบบสินค้า บริการ ร่วมกันระหว่าง ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ช่องทางการตลาด และผู้บริโภค
  3. ร่วมกันกำหนดผลลัพธ์ทางสังคม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเสนอให้กิจกรรมของกิจการแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสทางสังคมได้